නොදනිමි මම දිනක් ඒවිද
ඔබට තුරුලුව හින දැකුමට
නමුඳු අද මගේ හීනයේ නුඹ
ලැගුම් ගෙන යලි නොයන විලසට
අර අදිමි මම අවදි වන්නට
නමුඳු අවසර නැත ඔබෙන් මට

දනිමි ඔබේ කුළුදුල් ආදරය
තවම නොඉඳුල් වග
මුවඟ රැදුනු සොඳුරු සිනහා
හදවතින්ම වග
නෙතඟට උනන කඳුළු බිඳු
මා වෙනුවෙන්ම වග
ඉතින් මගෙම සඳ කුමාර
දුර සිට වින්දින්නම් ඒ සඳ සිසිලස
පෙර දිනක ඔබ දුන් සමරු මල්
වැසි යට හිඳ

Comments

Written by

You May Also Like to ReadWrite a Story

Anyone can write on liyamu!