හිතකට ලං වෙලා ඉද්දි තව හිතක් දැකලා
පුරුදු හිත දාලා අලුත් හිතට ලං වෙලා
තුරුළු වී මුමුණලා පෙම් බසුත් දොඩවලා
දැන් ආයි යන්න හදයි…සංචාරක කුරුල්ලා

හිතින් හිතට පියඹලා පෙම් කරන කුරුල්ලෝ
හිත් රවටලා තලා සොයන්නේ පෙමක්දෝ
දුක් දෙද්දී හිත් වලට දුකක් නොදැනුනාදෝ
ඇයි මෙහෙම කරන්නේ කියාපන් කුරුල්ලෝ

නැති හේතු සොයලා බොරු හේතු මවලා
සිත මාගේ රවටලා කුරිරු ලෙස රිදවලා
රැගුවා ඇති සිතලා රංගනය නවතලා
දුර යන්න හදනවා…සංචාරක කුරුල්ලා

හිතකින් පියඹා හිතකට එන කුරුල්ලන්
නවතින්නේ නෑ කිසිදිනක යනවමයි පියාඹන්
වැටුහුනා නම් ඔය ටික අද මෙන්ම මට එදත්
දුක් විදින් නෑ එහෙනම් නුඹ හින්ද අද මමත්

පියඹන්න දුර ඈත හැකි තරම් දුර ඈත
තටු සිදී වැටුණු කළ සිහි වේවි නුබට මම
හැකි උනොත් මට එන්න, මිය යන්න පෙර නුබව
රැක ගන්නවා සත්තයි…බිය නොවී පියඹන්න

Comments

Written by

You May Also Like to ReadWrite a Story

Anyone can write on liyamu!