මගේ අසරණ ලෝකයේ ඔබ

එකම සිතුවිල්ලයි

එවන් සිතුවිලි දිලිදු හදකට

එකම සැනසිල්ලයි

දයාවක් හෝ සෙනෙහසක් නැති

සිනහවක් හෝ තෙතමනක් නැති

ඔබේ සිත මා හෙටත් පතනා

එකම මුතුරැල්ලයි

හමුනොවන මුත් සසරේ යලි අප

රිදවුවත් සිත පෙර දිනේ සිට

ඔබේ හඩ සවනත ගැටෙන විට

හිතට සැනසිල්ලයි

සමාධි සංකල්පනා මලලවීර

Comments

Written by

Sankalpana

* samadhi sankalpana malalaweera * http://writer-sankalpana.blogspot.com/ * Proud of being a daughter of mother ANULA * https://www.instagram.com/sam_sa_93

You May Also Like to ReadWrite a Story

Anyone can write on liyamu!