ආදරයේ නාමයෙන්
කෙලෙසා ඇගේ පතිවත
සවි කරයි පුවරුවක්
බඩුවක් කියා ඇය

යවයි අතින් අත
අසරණ යුවතිය
සතුටක් ලැබුමට
කෙලෙසා ඇගේ නම

තලා සියුමැළි මලක්
සොයයි නොයිදුල් මලක්
අඹුවට ගැනීමට
ලොවට පෙනෙන්නට

මලක් සොයන බඹරුනි
නවතින්න මොහොතකට
සිතන්න,
නුබ තැළු ඒ මලට
වගකියන්නේ කවුද?

Comments

Written by

You May Also Like to ReadWrite a Story

Anyone can write on liyamu!