ලිව්වා මම කාලයක්

මේ ලියමු එකට…

අතොරක් නැතිව

එක හුස්මට…

 

එත් දැන්…

එන්නෙත් ඉදහිට…

ලියපු එකක් කියවන්න…

එකත් වෙන කවුරුහරි

දාපු එකක්  ලියමු එකට…

 

ඇහුවොතින්  කවුරු හරි

 

ඇයි ලියන්නේ.. නැත්තේ

දැන් මේ ලියමු එකට…

පැතුම්ට දැන් හරි ගිහිල්ලද

කැල්ලක් වත් සෙට් වෙලාද

අපිට මොන කෑලිද…

හෙව්වේ මන් ෆුල් ඒකක්…

කියයි මම යාප්පුවට…

———————————————————–

කාලෙකින් ආවකොට

අලුත් මුහුණු හැම තැනම

කලින් මම හිටිය තැන

අරන් දැන් වෙන කෙනෙක්

ලියන්නන් අතර…

 

පළමු තැන නැතිවුනාට

දුකක් නෑ හිතට දැන්

වෙන කෙනෙක් අරන් දැන්

මගේ හිතේ පළමු තැන…

Comments

Share

Written by

You May Also Like to ReadWrite a Story

Anyone can write on liyamu!