සමාවනු මැන හිත රිද වූවට
ඔබමයි මට මුළු ජීවිතය වුනේ…

මුළු ලොව මා හට එරෙහිව ඇතිමුත්
මම නැ ඔබගෙන් වෙන්වන්නේ …

ප්‍රථම ප්‍රේමයේ තනිවූ මොහොතක
ඔබ මා හට සඳක් වුනේ …

රත්තරනේ මම ඔබට ගැතිවී
උපදින්නම් හැම ආත්මයේ …

Comments

Share

Written by

You May Also Like to ReadWrite a Story

Anyone can write on liyamu!