දුරකතර ගෙවා ගියා ඔබ
දහසින් බැඳි පියලි සොයා
නැවත ඔබ එනතුරා මම
ඇඟිලි ගැන ගැන උන්නා

නැවත දකිනට ජීවිතේ
ඔබේ දෙනෙතින් මා වගේ
බලාසිටියා හැඬූ කඳුළින්
පෙර වගේ දිනක් එනකන්

ගෙවී ගිය දිනවල උණුසුම
යළි නොඑන තරම් දුරකට
ගසාගෙන ගොස් ඇති වග
පමා වී හෝ මට වැටහුණා

නෙතඟින් පවා නොබැලූ
සිතකින් පවා නොසිතූ
දහසකුත් දෑ සිදුවුණා
ඔබ මට ඒවා පෙන්නුවා

පෙරදී ඔබ රැකි පතිගුණදම්
එතෙර ගෙන නොයන තරම්
ඇයිදෝ ඔබ බොළඳ වුණේ
අදටත් මම භඬනවා

Comments

Share

You May Also Like to ReadWrite a Story

Anyone can write on liyamu!