එවිට,,

වේලාව පැමිණේවි
මරණය මුණගැසේවි
ජීවිතය අවසන්වේවි
ධනය මගහැරේවි
කර්මය ඉතිරිවේවි

අපාය සිනාසේවි
ස්වර්ගය ප්‍රර්ථනා කරාවි
ජීවිතය පටන්ගනීවි__

 

ෆාතිමා බෙසූනා

Comments

Share

You May Also Like to ReadWrite a Story

Anyone can write on liyamu!