ජිවිතයේ ඉදිරි ගමන

නුබත් එක්ක පියමනින්න

හීන කන්ද වැඩිකරගෙන

පෙරුම් පිරුවා මන්….

ආදරයෙන් ලගට වෙලා

නුබේ උණුහුමේ සුව විදින්න

පෙම් කරමින් හැමදාමත්

පැතුම් පැතුවා මන්….

එක වහලක් යටට වෙලා

පුංචි පැටව් වට කරගෙන

නුබයි මමයි ඉන්නා හැටි

හීන බැලුවා මන්….

මගේ හීන , හීනම බව

නුබ මා හට පැවසුවාම

සාගරයට නොදෙවෙනි ලෙස

කදුළු හැලුවා මන්….

මගේ කදුළු නොපෙනුන ලෙස

නුබ ඈතක ගිය හින්දම

මගේ හීන අළු කෙරුවා

සිත අස්සෙම මන්…..

නුබත් එක්ක බලපු හීන

නුබත් එක්ක පතපු දිවිය

බැහැ තවකෙකු හා ගෙවන්න

ඒ හින්දා මගෙ සිතත්

වල දැම්මා මන්….

http://writer-sankalpana.blogspot.com/

Comments

Written by

Sankalpana

* 23 years * working at SriLankan Airlines * samadhi sankalpana malalaweera * http://writer-sankalpana.blogspot.com/ * Proud of being a daughter of mother ANULA * https://www.instagram.com/sankalpana.malalaweera/

You May Also Like to ReadWrite a Story

Anyone can write on liyamu!