කොවුලී රසවතිය

මුව අගුළු ලා

ගොළු කරගත් සඳ

ඈ ගයන රිදී නද

මෞලි මංගලයය නොවෙද

මයුර ස්වර

කිරුළු පළඳින……..

Comments

Share

Written by

You May Also Like to ReadWrite a Story

Anyone can write on liyamu!