එපා අම්මේ තලන්නට මා මනස
නොදන්නේද ඔබ උසුලුන වග
ජීවිත දෙකක් මා තුල ස්නේහයෙන්
ඔබේ පුතණුවන් මා මනසේත්
ඔහුගේ පුතණුවන් මා කුසෙහිත්

දරාගන්නට බැරිය මා හට
කුරිරු වදන් දෙකන් පෙති සිසාර
හදවතට බැස ගොස් වද දෙන තරමක්
උල් පිහියෙකින් විටින් විට අනින්නාසේ
රිදුම් දෙයි සිරුර හැමවිටම..

අහන්නම් එකම එක ප්‍රශ්නයක් ඔබෙන්
නිහඩතාවය බිද දමා මොහොතකට
උපන්නේනම් ඔබ කුසින් මා ඔබෙම දරුවෙකු වී
සලකයිද ඔබ මෙලෙසම මා හට එවිටත්….?

ෆාතිමා බෙසූනා

Comments

Share

You May Also Like to ReadWrite a Story

Anyone can write on liyamu!