ගල් ගැහුණු සීතලක නොවුනද ….

රත් වෙච්ච දහවලක හමු වුණ

 

නමුදු…..

සීතලම සුළගක්ව සිත පුරා සැරි සැරූ

 

සිසිලසක් නැති

එක රැයක

හරිම කලබල දිනක

හුගක් දේ කියන්නට තිබුණ

එත්,

ඇස් දිහා බලාගෙන

ආදරේ ගැන නැතුව

කතා දාහක් කිව්ව

 

නමුදු…

ඇස් පියන හැම වරම

සීතලම සුළගක්ව සිත පුරා සැරි සැරූ

 

විලවුන් සුවද නැති

නුඹේ දහදිය සුවද

සිත පුරා විදි මද්දහන

ආදරේදැයි ඇහුව

ගිනි ගහන මද්දහන

 

නමුදු…..

සීතලම සුළගක්ව සිත පුරා සැරි සැරූ

 

මත් නොවූ දෙතොලගින්

මතක මීවිත පෙවූ

කලබලම දහවල

දහදියෙන් පෙගුනු අත්

හෙමි හෙමින් සිපගත්ත

රත්වෙච්ච දහවලක්

 

නමුදු……

සීතලම සුළගක්ව සිත පුරා සැරි සැරූ

 

සිතලම එක රැයක

නුඹෙ හඩින් මා ඇසුව

රත් වෙච්ච වචනයක්

තවම දවමින් මහද

අවුලුවයි සියොලගම

කෝ ..කොහිද මුදු සුළග

රළු නොවූ ඒ පහස

සීතලම සුළගක්ව සිත පුරා සැරි සැරූ ………..

Comments

Share

You May Also Like to ReadWrite a Story

Anyone can write on liyamu!