පොලෝ තලයේ කම්පා
අපේ සනහස පරදා
බිඳී වැටුනද මන්දා
නුඹ තවත් ළඟ හින්දා..

දෑත බඳ වට දවටා
ළැමතුරේ හිස සඟවා
බිඳුනු පර්වත අතරේ
අවසන්ම හුස්මත් වැටුණා..
දුන් පොරොන්දුව පෙරදා
අවසාන තෙක් ඉමි කියලා
ඉටුකරාදෝ කම්පා
නිමක් නැති හින්දා
‘ආදරය’ අපගේ…..

 

Kawi Sitha

Comments

Share

Written by

You May Also Like to ReadWrite a Story

Anyone can write on liyamu!