ඔබ දන්නවාද

දන්නේ නෑ….
මට කියාගන්නත්
ඉඩක් නෑ….
නොපෙනීම ඇවිත්,
නොදැනිම….
තෙරපෙයි හිත යට
හෙමිහිට….

මා නොකියන,
ඔබ නොදකින,
මෙයයි ඒ
අමුතු හැඟීම….

~තාරු~

Comments

Written by

You May Also Like to ReadWrite a Story

Anyone can write on liyamu!