ඇගේ ලැම හූරා
තන පුඩුව විකලා
කිරි උරා බීවා
බඩ ගින්න හින්දා

ඈත් දරාන උන්නා
කිරි කැටියා හන්දා
සුසුම් පොඩ්ඩක් හෙලුවා
සෙනේ ගැඹුරින් හින්දා

නිදි නැතුව උන්නා
නුඹේ ලෙඩ හන්දා
අනේ චූ කරලා
නින්දෙන්ම පොඩි එකා

නුඹ ඇගේ පොඩි එකා
දැන් ලොක්කෙක් වෙලා
ඈට නෑනේ සලකලා
ඈ පිලේ උන්නා

නැතුව නුඹේ අප්පා
කාණුවේ නොදමා
නුඹව හැදු හින්දා
මෙහෙම කරාද මන්දා

උදේ රෑ නොබලා
ගෙවල් වැඩ කරලා
ඈ කාසි හෙව්වා
නුඹේ ඉගෙනුම හන්දා

අමතකද මේවා
බැන්දට පස්සේ උඹලා
නුඹ සැලකිය යුත්තා
ඒ නුඹේ අම්මා…….

~තාරු~

 

Comments

Written by

You May Also Like to ReadWrite a Story

Anyone can write on liyamu!