මා මළ පසු පෙට්ටියකට තවත් ගසක් කපනු එපා

බොරු සෝබන පොලිතින් වැල් පාර දිගට එලනු එපා

කුණු මස් වල බෙහෙත් ඔබා මිනියේ හැඩ බලනු එපා

චිතක තනා ගිනි දල්වා අහස කිලුටු කරනු එපා

ගසට වැලට පොහොරක් ලෙස මා වලලා දමන කෙනා

සොබා දමට මෙන්ම මටද අදරැති බව දනිමි මෙමා….

පද පෙලගැස්ම – අමාලි පූර්ණිමා

Comments

Written by

You May Also Like to ReadWrite a Story

Anyone can write on liyamu!