තෙමී යටවී ගියත්
බිම් මහල
ධනවතුන්ට ඇත
සැපවත් උඩුමහල
පැල්පතක දුගී අසරණයන්ට
හිමිවන්නේ පන්සලේ බණ මඩුවය
අහිමිව සෙවනට තිබුනු
පොල් අතු කැබලිත්
කුලී වැඩ කරන දුප්පතාද
වතු වැඩ කරන අසරණයන් ද
බලා හිදී අහස දෙස
කුසගින්නෙන් හඩන දරුවනට
සහනයක් ඉල්ලා වැසි දෙවිදුගෙන්!

Comments

Share

Written by

You May Also Like to ReadWrite a Story

Anyone can write on liyamu!