ආකිමිඩිස් දිව්වලු
“යුරේකා” යැයි කියමින්
නිරිවතින්
නිරුවතින් උනත් ඔහු
සොයාගෙන මුලධර්මයක්
නමුත් අද බොහෝ
දෙනා වෙන්නට
දරනවා නිරුවත්
සොයන්නට
මුලධර්මයක්…..?

Comments

Share

Written by

Previous article
Next article

You May Also Like to ReadWrite a Story

Anyone can write on liyamu!