වැස්සටත් තිබුණානම් ජාති ආගම් භේද…

දුප්පත් පොහොසත් භේද..

නැත එසේ කිසි භේද….

සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් සැමට එක ලෙස සලකයි වැස්ස…

එලෙසම සිතා අප සැම..

නැගිටිමු ශ්‍රී ලංකා ජන ලෙස…

එක මවකගේ…

නොතකා ජාතී භේද..

 

ගං වතුරෙන් විපතට පත් වෙලා ඉන්න හැමෝටම

ජේසු පිහිටයි …!…

තෙරුවන් සරණයි…!..

Comments

Share

Written by

Srinal Wijesuriya

I am a boy who dreams always.. Very simple life..

You May Also Like to ReadWrite a Story

Anyone can write on liyamu!