සැඩ මාරුතය බලවත්ය

රකුසු වෙස් ගත් ජල තරංග

වනසයි හසුවන හැම දෙයම

මිනිසුන්ද ගහකොලද වනසතුන් ද

කිසික් වෙනසක් නොමැතිව ම

රැගෙන යයි මරු කටට

ඒ අතර මහ කදුද

පාත් වෙයි මහ පොලොවට

වනසමින් මුලු බිමම

වනසමින් සොබාදහම

මිනිසුන් රගන විකට නැටුම්වලට

ලැබුනු දඩුවමකි මෙය

මේ සියලු විපත් මැද

නොවැනසී,නොසෙල්වී නිසලවම

මෙනෙහි කරයි මුනි රජුන්

අනිත්‍ය යේ ගැඹුරු බව

රුක් මුලකම උතුම් දම් අවබෝධ කර

රුක් මුලකම පිරිනිවුනු

ඒ උතුම් මුනි රජුට

ගරු කරනා සෙයකි සොබාදහම ද

සමාධියට බාධා නොකරමින්!!

Comments

Share

Written by

You May Also Like to ReadWrite a Story

Anyone can write on liyamu!