ජීවිතත් බිළිවෙලා
පවුල් අවතැන්වෙලා
රටම අතරමංවෙලා
එත්,
කුහකකම් රජවෙලා

කෑම පැකට්ටුව පවා
වතුර බෝතලය පවා
යනෙන ගමන් දන්දුන්නා
නමුත්,
වෙනකෙනෙක් නමගත්තා

පන්සලෙත් බත් ඉව්වා
පල්ලියේත් බත් ඉව්වා
කුසගින්න නිවිලගියා
සමහරෙක්,
අන්තවාදය වැපිරෙව්වා

ආධාර ගලා ආවා
සිතට සැනසුම ආවා
අමාරුවෙන් හරි බෙදාහැරියා
ඒ අතර,
කළු කඩත් බිහිඋණා

දේශප්‍රේමය උදුදුවා
ජීවිත පරදුවටතියා
එකාමෙන් එක්‌උනා
එයටත්,
ජාතිවාදීන් මැදිඋනා

සිනහා ගිලිහී ගියා
කදුළු ළය ඉතිරිලා
සුසුම් අහසට මුසුවෙලා
එතුළින්,
වෙළදදැන්වීම් ලෙළදුනා

ජීවිතත් බිළිවෙලා
පවුල් අවතැන්වෙලා
රටම අතරමං වෙලා
ඒත්,
කුහකකම් රජවෙලා…!

Comments

Share

You May Also Like to ReadWrite a Story

Anyone can write on liyamu!