කලක් තිබුණි අදුරුව

මිනිසුන් ජාතිවාදයයෙන්, ආගම්වාදයෙන්

උමතුව

අන් ආගම්, ජාතීන් කොන්කර

තම මතය පමණක් රජකරවන්නට

වෙහෙසුණු

සියලු මිනිසුන් එකම ජාතියක් යයි දෙසූ

මුනි දෙසූ දහමට එරෙහිව

ඇවිලෙව්වා මුලු රටම ජාතීවාදී ගින්නෙන්

සොබාදහමට තවත්

මේ විහිලු ඉවසනු නොහැකිව

ඉගැන්වූවා පාඩමක් බිහිසුණු විලාසෙන්

සිංහ ලේ

දෙම ලේ

මුස්ලිම් ලේ

ඔක්කොම දැන් එක ව ලේ!!

Comments

Written by

Previous article

You May Also Like to ReadWrite a Story

Anyone can write on liyamu!