ජීවිතය ගගක් හා සමකරන්න
ආරම්භය ඔබ සනිටුහන් කර අවසන්ය
ඇරඹුනේ ඇයිදැයි නොවිමසන්න
ඉදිරිය දෙස බලන්න
ගලා යන්න…
අතු  ගා එක් කර ගන්න
දැනුම නැමැති ජලයෙන් පොහොනි වන්න
පිරෙන්න… ඉතිරෙන්න… ගලා යන්න…
බාධක වල හැපෙන්න
ඉවසාගන්න…
ගල් පර අතරින් ගලන ගග සුන්දරය
නිසල වී පල් නොවන්න
ගල් පර වල හැපෙන්න
ගලා යන්න…
දරා ගත බැරිම වූ විට
කඩා හැලෙන්න
කුමක් හෙයින්ද යත්,
සැම යන්නේ ගග බැලීමට නොව
දිය ඇල්ල නැරඹීමට බැවින්…

Comments

Written by

You May Also Like to ReadWrite a Story

Anyone can write on liyamu!