හඩ නගන ආදරයට වඩා

බලවත්ය නිහඩ ආදරය!!

අත්පත්කර ගත් ආදරයට වඩා

බලවත්ය පරිත්‍යාග කල ආදරය!!

සිනහවෙන් හැඩගැන්වුනු ආදරයට වඩා

බලවත්ය කදුලින් තෙත්වුනු ආදරය!!

කියන්නට බොහෝ දේ ඇතත් තවත්

කිසිත් නොකියමි.

සංසාරය දිගු බැවින්,

නිහඩ වෙමි!!!

Comments

Written by

Previous article

You May Also Like to ReadWrite a Story

Anyone can write on liyamu!