රළු වුණත්
නුඹේ පපුව
සනීපෙට
දැනුනේ මට
උණුහුමට
ගුලිවෙච්ච
මගේ හද
ගැහෙයි තව

නිමාවන
පළමු රැය
නුඹ සමඟ
යහන් ගත
මුහුකුරන
ඇල්මක
අදයි ඒ
පතිවතේ සලකුණ ……

~තාරු~

Comments

Written by

You May Also Like to ReadWrite a Story

Anyone can write on liyamu!