වසන්තය පැමිනි කල
හඬනගා හිනැහෙන්න
මට දුන්න අවසරය
අරන් ඔබ දුර යන්න…

කඳුළු කැට එක් වෙච්ච
නෙත් කවුළු තුලින් මම
සොයන්නම් ඔබේ රුව
නිබඳ ආදරය කල

සුසුමකින් සිර කෙරුව
දුකින් දැවෙනා හදට
හි රි පොදක් වෙලා හෝ
වැටෙනු මැන හෙට දවස

දිගු මෙහෙ සසර මග
එක් නවාතැන්පොළකි මෙය
අද නොහැකි නම් අන් තැනෙක
ඔබව හිමි කර ගනිමි මම …

kawi 02

Comments

Written by

You May Also Like to ReadWrite a Story

Anyone can write on liyamu!