දේශනය නිම වී එන විටදී මං
ඔවුන් ඈතින් ඉන්නවා
පාර අයිනේ මිතුරනුත් වටකර
මොනවදෝ ඔහු දොඩනවා
හැරි හැරී මං ඒ දිහා බැලුවත්
ඔහු ගණන් උස්සලා ඉන්නවා
ඉහළ ගන්නට කුඩයකුත් නැතිවිට
කළු අහසත් මට පිප්පුවා…….

~තාරු~

Comments

Written by

You May Also Like to ReadWrite a Story

Anyone can write on liyamu!