මේ රැයේ ඔච්චමට හිනා වෙන

තරු කැකුල, සඳ මඩල

අසයි නිහඬවම ඉඟි මරා

“තනිවමද ඔබ තවම ?”

ඔව්, මම තනිවමයි…

ආදරය බොහෝ ඈතයි

නමුදු ඒ මතකය

ඇත ළඟ බැවින්

තනිවම නොවේ මා…

 

මධූෂා පංචනී පෙරේරා

22 ජුලි 2008

 

 

Comments

Written by

You May Also Like to ReadWrite a Story

Anyone can write on liyamu!