ඉහළ අත්තක එල්ලී

නුලකට ලණුවකට බැඳී

අදිනා කල ලණුව

ඒ අනුව සෙලවී

මහ හඬින් හඬන නුඹ

කරන මෙහෙය මම

නිහඬවම

තනිවම

ඍජුව පොළොවේ

පය ගසාගෙන

එක්තැන් ව

මම කරමි

Comments

Written by

You May Also Like to ReadWrite a Story

Anyone can write on liyamu!