දෙනෝදහක් යන සරසවි පාරේ
අත් අල්ලන් යන අය අතරේ
තනිව යන තරුණියක දුටුවෙමි
හෙමින් හෙමින් පියවර මනින,

ටිකක් ලංව අසන්නට සිතුනෙමි
කිමද ඇය තනිව මෙතරම්
ඇය කියයි ‍මෙලෙසින්
කාත් කවුරුවත් නැති මට නම්,
සරසවි පාර අරුමයක් නොව
සබඳ,
එය මට “ජීවයයි” …..
නෙත් දාහකට නොපෙනෙන…….

~තාරු~

Comments

Written by

You May Also Like to ReadWrite a Story

Anyone can write on liyamu!