නුබම කියයි නුබව මෙමට
අදාළ නැති බව
මතක නැතිද නුබම කීවා
නුබ මාගේ බව….

අදාළ නැති උනත් මාව
ඉස්සර මෙන් අද
දන්නවාද අදටත් මගේ
මුළු ලෝකෙම නුබ…..

අදාළ නැති නුබව තවම
පපුවෙ උඩම තැන
තියන් ඉදිමි ඉස්සර මෙන්
නැහැ කහටක් හිත…..

නුබ එනතුරු පරිස්සමට
කොහේ ගියත් ගෙට
නැහැ මගේ ඇස් පියවෙන්නේ
අදටත් මගේ පණ…..

Comments

Written by

Sankalpana

Thoughts of a heart ❤️

You May Also Like to ReadWrite a Story

Anyone can write on liyamu!