පැමිණේවි සියළුම දෙනා

දන්න හදුනනා මෙන්ම

නන්නාදුනනා….

වැලපේවි

දරාගත

නොහැකි බව කියමින්

මගෙ වෙන් වීම…

ඉකිබිදීවි

නැවත පණ නොලබන මුත්…

ආවොතින් මළගමට මගේ නුබ

දුටු වනම

මනාලියක් ලෙසින් හැඩවුනු

මගේ මළ කද

සිහි වේවි නුබට………………..💕

අපේ මතකයන්

ගතකල කාලයන්

ඇවිදපු මාවත්…

මා දුටු සිහිනයන්…

නමුත්….

වැටහේවි…

හැරෙන්නට බැරි තරම්

ඈතකට ගොසින් බැව් මම

නුබ මගෙන් මිදුනු

ඒ ටික කාලයට……💔

Comments

Written by

Sankalpana

* 23 years * working at SriLankan Airlines * samadhi sankalpana malalaweera * http://writer-sankalpana.blogspot.com/ * Proud of being a daughter of mother ANULA * https://www.instagram.com/sankalpana.malalaweera/

You May Also Like to ReadWrite a Story

Anyone can write on liyamu!