අතු රිකිලි නැමුණට  දියට
ගඟ අවනත නැහැ තව
සඳ රැස්  වැටෙන  රෑ යම
කුළුදුල් රාත්‍රිය ගත කරන්නට …

උණ පඳුර ළඟ කළුවර හැඩයි
තරු සපිරිවර පේන්නට නැහැ ළඟක
ඔතරම් කෝලයෙන් මිරිකෙන්නට එපා
නොරිද්දා සිබින්නට බැරිය උවනත

සිතට රිසිසේ වැළඳ
එක් වරක් හෝ නිසොල්මනේ ඉන්ට
සිල් බිඳින අඳුරටම ඉඩහැර
සඳ සඟවෙන්න වළාවක් තුරුලට

Comments

Written by

You May Also Like to ReadWrite a Story

Anyone can write on liyamu!