සිනාසුනෙමි

ලැබුනම මට මුළු ලෝකේ

නැහැ නැහැ එය

ඔබ මගෙ වූ පළමු දිනේ

මුළු ලෝකෙම වුනත් අදත්

ඔබ මගේ

නොහැකි වුණා මට ඉන්නට

ඔබේ ලෝකේ

තාම ඉදිමි මග බලාන

පෙර වාගේ

කෝ ඉස්සර මට පෙම් කල

හිත නුබගේ

කොහි ගිහින්ද

කා ගාවද නතර වුනේ

අයෙත් මට හිමි නැතිවද

හිත නුබගේ

මදි වුනාද පෙම් කල ඒ

සිත මාගේ

යන්න ගියේ මගහැර

දිවියෙන් මාගේ….

කොහේ හිටියත්

කා ළග මුත් පෙර වාගේ

තුටින් ඉන්න එය පමණයි

මට ඕනේ…..

Comments

Written by

Sankalpana

Thoughts of a heart ❤️

You May Also Like to ReadWrite a Story

Anyone can write on liyamu!