ත‍ොටුප‍ොල හැරලා ඔරුව දියඹට ලංවදේදි

මං දැක්කා උඹ‍ේ ඔය මූණ‍ෙ තිබ්බ දුක.

අත වනලා උඹට යන්නම් කියන්නවත් පණක් තිබ්බ‍ෙ නෑ,

හිත‍ේ තිබ්බ දුක ඔඩු දුවලා අත වාරු නැතිවෙලා ගිහින්.

මටත් බෑ බං මාස ගානක් ඈත මුහුද‍ෙ තනිව‍ෙන්න,

ඒත් දෙවියො අප‍ේ දෛවය ලියන්න ඇත්තෙ මෙහෙම තමා,

ඉතින් මං මොනවා කරන්නද බං…

දුප්පත් කමත් හරියට වලිගය නැති ගොනා වග‍ේ කොට

Comments

Written by

You May Also Like to ReadWrite a Story

Anyone can write on liyamu!