මම ඔබ නොවන
ඔබ මම නොවන ලෝකයක
අසම්පූර්ණ මිනිසුන්ගෙන්
සම්පූර්ණ වූ ලෝකයක ,
සම්පූර්ණූ මිනිසුන් සොයා
ඔබ හා මා යන ගමනේ ,
සම්පූර්ණ මිනිසෙකු සේ හැඟෙන
අසම්පූර්ණ පුද්ගලයෙකු හමු වූ විට ,
එයින් කුල්මත් වී
ඔබ හා මා රඟයි .
එ පුද්ගලයා අසම්පූර්ණයි හැඟුණු විලස
පළුදු වූ භාණ්ඩයක් සේ ඔහු හෝ ඇය
අප ඉවතලයි .
නමුත් ,
කිමද අමතක වුයේ අපට ,
ඔබත් , මමත්
අසම්පූර්ණ මිනිසුන් යැයි කියා ?

Comments

Written by

You May Also Like to ReadWrite a Story

Anyone can write on liyamu!