දවසක් රෑ දුරකතනෙන්
කතා කරන විට සතුටින්
දුරකථනය නාද වුනා
කෙටි පණිවිඩයක් ආවා….
නුබෙයි මගෙයි සංවාදේට
පුංචි කොමාවක් වැටුනා….

ටිකක් වෙලා බලන් ඉදලා
බැරිම තැනදි ඇහැව්වාම

“කව්ද අනේ message කලේ”

එක එල්ලේ නුබ කියලා
“අනිත් කෙල්ල, ඇයි අහන්නේ “

මතකද නුබ සැර දැම්මා
මගේ හිතට දුක දීලා….කදුළු නෙතේ හිර කරගෙන
මුවේ සිනාවක් නගාන
මතකයි මට මං කිව්වා
බොරු කියන්න එපා ඔහොම…දැන උන්නත් යන බව නුබ
ඕනෑ නෑ පිළිගන්නට
ඔයා මගේ මං ඔයාගේ
තාමත් මේ මගේ සිත යට….

Comments

Written by

Sankalpana

* 23 years * working at SriLankan Airlines * samadhi sankalpana malalaweera * http://writer-sankalpana.blogspot.com/ * Proud of being a daughter of mother ANULA * https://www.instagram.com/sankalpana.malalaweera/

Previous article

You May Also Like to ReadWrite a Story

Anyone can write on liyamu!