නිකිණි සොයන්නට හැකිමුත්
ප්‍රේමය සොයන්නට බැරි වේ
මුළු දවසක් තිස්සේ මම
සිටියෙමි ප්‍රේමය සොයමින්
එහෙත් නොදුටුවෙමි කිසි තැනක
ප්‍රේමය …
අවසන මිලට ගතිමි
ප්‍රේමය
පදික වේදිකාවේ කොණක
විකුණු ප්‍රේමයෙන් බිඳක්
එකත් එක්තරා විදියක
ප්‍රේමය නොවන්නේද?

Comments

Share

Written by

You May Also Like to ReadWrite a Story

Anyone can write on liyamu!