ඈත අහසින්

බැසගෙන අවුදින්

නුඹේ තනියට

එනවා යැයි කිවු

කුමරුන්

තාම එනවද

කියාපන් මට

මසිත තනිකර

ගිය දිනයෙ සිට…

 

Comments

Written by

You May Also Like to ReadWrite a Story

Anyone can write on liyamu!