ආලවන්ත කවි ඇසක

කඳුලක්ව මට ඉන්න

ඉඩදෙන්න

ප්‍රේමයේ පරමලක

රොන් සුවඳ හැරයන්ට පෙර

විඳගන්ට ඉඩදෙන්ට

සංසාර කලුවරට

තනිකමක් බෝවෙන්න

හුදකලා හිත පිරෙන

සුසුම වී හමුවන්න

ඉඩදෙන්න

රැළි නඟන කඳුලු දොර

කොපුල් මත ඉදිවෙන්න

නුඹේ ඇඟ ගෑ සුවඳ

වරින් වර විඳගන්න

ඉඩදෙන්න

Comments

Share

Written by

You May Also Like to ReadWrite a Story

Anyone can write on liyamu!