ආදර අඹරෝරේදී මා ඔබ නෑ හැර ගියේ එදා

කදුළැලි සයුරෝරෙහි කාලය ගිලී ගියා

මේ සඳකැල්මවත් අපේ දුක දැක්කා නම් එදා

එක් වෙන්න තිබුණා අපටත් සතුටින් මෙදා

 

ආශාවරී මගේ නම එදා  මියුරුයි කියා සිතුවේ ඔයා

ආශාවරී මගේ නොව ප්‍රියේ, වියුරු උනේ ඔහුගේයි එදා

 

ලස්සන දවසක හවසක හමුවී ඒ විසිතුරු උයනේ

උණුහුම විඳ විඳ සුවසේ පෙරලී හිඳ ඔබගේ තුරුලේ

හිනැහුණ තරමට මාගේ

ගත වාගෙම මගේ හිත ඔබ ළගමයි හැමදාකම රැදුනේ

 

ආශාවරී මගේ නම එදා  මියුරුයි කියා සිතුවේ ඔයා

ආශාවරී මගේ නොව ප්‍රියේ, වියුරු උනේ ඔහුගේයි එදා

 

 

අවරට යන හිරු  සඳු වාගේ නොව මා ඔබ දුටුවේ

වෙරළට එන රළ ආපසු ගොස් යළි වෙරළට එන්නේ

පහසම නොව මා පැතුවේ

ඔබ අත අත්හැර අතින් අතට යන්නට නැත මා පැතුවේ

 

ආශාවරී මගේ නම එදා  මියුරුයි කියා සිතුවේ ඔයා

ආශාවරී මගේ නොව ප්‍රියේ වියුරු උනේ ඔහුගේයි එදා //

Comments

Written by

You May Also Like to ReadWrite a Story

Anyone can write on liyamu!