වසර ගණනක් වනපොත් කළ
සයුර මෙන් වූ දැනුම
පැය පහකින් කුරුටු ගාන
ජීවිතයේ කඩයිම් වල
පය පැටලී වැටෙමින්
ලැබු එකම ධනය
සහතිකපත්
ෆයිල් තුල එකිනෙක ගොනුකර
එක එකාගෙන් අහුලාගෙන
හොඳට ඇඳ පැළඳ
මනාව පීරූ හිසකෙස්
වලට යටින්
අවුල් වූ මනසකින්
පියගැට පෙළ නැඟ
පියකරු වතක් මවාගෙන
විවර කරමින් දොර්
පිවිසෙන්නේ පැතුම් පුරයට
ගුඩ් මෝනිං …
කියාගෙන….

Comments

Share

Written by

You May Also Like to ReadWrite a Story

Anyone can write on liyamu!