මා අසල හිද
මුමුණන පහන් තෙපුලට
නියම කරන්නේ කෙලෙසද
මා නුඹට මුදලක්

දුන් මුදල ගෙන අතට
යාවී ඔබ මගෙන් ඉවතට
ගියපසු පසුවදා
එන්නේද යළි මා සොයා ……. ?

Comments

Share

Written by

You May Also Like to ReadWrite a Story

Anyone can write on liyamu!