තාරකා නිවුන

අහස් කතරේ

සඳ නැති රැයක

ගිනිගත්ත උල්කාපාතී..

ආලෝක වර්ෂ ගෙවා

ආදර අරමුණක් සොයා

චක්‍රාවාට අතරින්

පැමිණියා උල්කාපාතී ..

කැඩීබිඳීවිසිරුණු

හීන අහුරක් සිරකරන්

අලුවෙමින්පොළොවට

වැටෙනා උල්කාපාතී..

කළුවළාඅතරින්

පොළොවට ගිනිඅරන්

ආවේ උඹ

අනවසරයෙන් උල්කාපාතී..

මා මියෙන බව දැන දැනත්

උඹ මා ඉම්බා

ඇවිලුණු රාගෙන් මා උඹට

ඉඩදුන්නා උල්කාපාතී..

Comments

Written by

You May Also Like to ReadWrite a Story

Anyone can write on liyamu!