බැලූ විට
ඒ නිල් දෑසින්
නිල් පාට විය..
මහනෙල් මල්..
නිල්ම නිල් පාටැති විය
විසල් අහසම..
තරුද නීල
වර්ණයෙන් බැබලිණ..

ඇළ දොළ
ගංගා වලද
සප්ත මහා සයුරේ දා
දිය කඳ ද
නිල් පාට විය..

එබී බැලුයෙමි
ඒ දෑසට
මගේ දෙඇසද
නිල් පාට විය..

— තිශාන් කුලසිංහ —

Comments

Written by

You May Also Like to ReadWrite a Story

Anyone can write on liyamu!