මුදුවක් පලන්දා රන් හුයකින් බැන්ද
බිරිඳ උනානේ මා ඔබගේ සෙබළ
නෑසිය මිතුරු මාපිය සැමදෙන අතහැර
අවේ දුකින් බව නම් නොකියා බැරිය

ආ දින පටන් මා ඔබගේ බිරිඳ වෙලා
නෑ කිසි අඩු පාඩුවක් ඔබගෙන් මවෙත වෙලා
යන්නට හිතුවේ ඇයිදෝ ඔබ දෙනෙත් පියා
මව්බිම වටිනවද සුදූ, මේ මටත් වඩා

තනිකර ගියත් ඔබ මා හා චූටිපුතා
නෑ කිසිකෙනෙක් අප ගැන දැන් සොයා බලා
රට වැස්සන්ට සෙබළා අමතකව ගියා
ඇයි දිවි දුන්නේ වෙනුවෙන් මේ සිංහලයා

වසරක් 2ක් සැමරුවා ඔබේ ගුණ කන්ද
දැන් බනිනවා මැරුණේ වැටුපටලු ඔබ
මට ඇත්තේ එක පැතුමකි පතන්නට
නොඇසේවා මේ බස් ඔබ ඉන්නා ලොවට

Comments

Written by

You May Also Like to ReadWrite a Story

Anyone can write on liyamu!