උදා හිරු කිරණ

කවුළු පියනෙන්

පැලට ආවද

සිනා රහිත

නිදිබර මසිත

පුබුදන්න

 

කැදැල්ලක් නැති

ලිහිණියෙකු විලසට

අහස්කුස සිසාරන

මවෙත

එක් අරමුණක්

පෙන්වන්න

 

විහඟ ගි හඬින්

කළඹවන

සිහින ලොවේ

පියාසරන්න

ඔබ එක්ක

ආදර පියාපත්

මට දෙන්න…

 

— තිශාන් කුලසිංහ —

Comments

Written by

You May Also Like to ReadWrite a Story

Anyone can write on liyamu!