දිග ම දිගු
මේ සසර,
අතරමඟ ලඳ
මනු බවට,
රැවටී රැවටී
හඹා යන,
මනු සතුන්
නොවෙද අප….

හඹා යන
ආශාව
නිසරු බව
දුටුවාම,

ඇති දෙයක්
නැතුවම
පොඳි ගහන
මනුවන්
දුටුවාම,

සසර අඟ
දුටුනු වස්,
සිතිණි
සිවුරක්
ගත ලන්න….

~තාරු~

Comments

Written by

You May Also Like to ReadWrite a Story

Anyone can write on liyamu!