මේ අපේ ආදරේ කොළ හැලෙන කාලයයි

ආදරේ විසල් රුක මිය ඇදෙන කාලයයි

සත් වසක වසන්තයෙන්

ග්‍රීෂ්මය උදාවෙන කාලයයි

 

හැරයන්න අවසරයි ඔබව

ගිවිසගත් විලස පෙර දිනක

සුභ පතමි ඔබට මම

තනිවෙන්න ගිම්හානය තුළ

 

සත් වසක් වසන්තය තුළ

පෙම් කළා ඔබට මම, මට ඔබ සේම

ඉතින් දැන් දුරස් වෙමු

ගිවිසගත් පරිදි එදා අප

 

අහම්බෙන් දවසක

හමු උනොත් මා මගතොටක

නොහදුනන විලස ඔබ

සිනාසී නික්මී යන්න,

පෙර දිනක අප දෙදෙන

ගිවිස ගත් පරිදිම

 

Comments

Written by

You May Also Like to ReadWrite a Story

Anyone can write on liyamu!