බිදුනු හදවත
වේදනාවන් පිරි වර්තමානයකි
සියුම් බලාපොරොත්තුව
අවිනිශ්චිත අනාගතයකි

ඒ ලෙන්ගතු හැගීමෙන්
මා හුන් තැනමය
හෙටත් එය එසේමය
එනතෙක් බල හිදින්නමි
යළි ඔබ එතැනට

Comments

Written by

You May Also Like to ReadWrite a Story

Anyone can write on liyamu!